top of page

PRIVACY STATEMENT

 

Lease Works heeft veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Dit brengt met zich mee dat:

  • Wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot die gegevens die nodig zijn voor deze doelen

  • Wij uitdrukkelijke toestemming vragen als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens

  • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen

  • Wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen

  • Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, jou hier op willen wijzen en deze respecteren

 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de grondslagen (i) toestemming, (ii) uitvoering van een overeenkomst, (iii) wettelijke verplichting, (iv) vervulling van een taak van algemeen belang en (v) behartiging van gerechtvaardigde belangen.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de doelen (i) uitvoeren van overeenkomsten voor leasen, financieren, verzekeren, onderhouden en repareren van auto’s en andere vormen van mobiliteit, producten en diensten, (ii) voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals terugroepacties, (iii) versturen van serviceberichten over bijvoorbeeld APK keuring en winterbanden, (iv) direct marketing als nieuwsbrieven en informatie over producten en diensten (v) verzamelen en analyseren van bezoek van onze website voor het verbeteren van de website en het geven van gerichte informatie, (vi) voorkomen van fraude en strafbare feiten en (vii) aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten.

 

Afhankelijk van het doel verwerkt Lease Works financiële gegevens, voertuiggegevens zoals kenteken en locatiegegevens, NAWTE-gegevens, geboortedata, gegevens om de identiteit en rijbevoegdheid vast te stellen, schadevrije jaren, het gedrag op websites en sociale media en inloggegevens.

 

Lease Works bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt en op grond van de wet is vereist.

 

Lease Works heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens zijn geclassificeerd op basis van de waarschijnlijkheid dat een incident zich voordoet en de ernst of impact daarvan. Deze risicoclassificatie stelt ons in staat maatregelen te treffen die een passend beveiligingsniveau garanderen. Het gaat hier om

preventieve maatregelen (voorkomen), detectieve maatregelen (signaleren), repressieve maatregelen (beperken van de negatieve gevolgen), herstel maatregelen (verhelpen van de negatieve gevolgen), correctieve maatregelen (repareren van de gebleken tekortkomingen in de beveiliging).

 

Lease Works verstrekt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Tevens biedt Lease Works de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken. Op jouw verzoek dragen wij verstrekte gegevens aan jou over, waarbij wij om jouw legitimatie zullen vragen. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact met ons worden opgenomen (info@leaseworks.nl). Kom je er met ons niet uit dan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen. Denk aan: importeurs en fabrikanten, RDW, aanbieders van tank/mobiliteitspassen, hulpdiensten, verzekeringsmaatschappijen, expertisebureaus, financieringsmaatschappijen, kredietinformatiebureaus, softwareleveranciers, aanbieders van administratieve en facturatiediensten, leveranciers voor webanalyses en direct marketing. Wij geven nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Verder verstrekken wij alleen persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, politie of een toezichthouder.

 

Lease Works maakt gebruikt van cookies voor statistieken over website, social media en advertenties. Ook worden cookies gebruikt om de website te verbeteren. Verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Social media en advertentie cookies van derden verzamelen mogelijk ook gegevens buiten onze website. 

 

Lease Works is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit Privacy Statement vragen hebt kun je contact. Onze contactgegevens staan hier.

 

Versie april 2023. Lease Works behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. Wij adviseren om regelmatig op onze website te kijken of de tekst van het Privacy Statement is gewijzigd.

bottom of page